Tin tức và sự kiện

Thực đơn tuần từ 15/4/2024 đến hết 19/4/2024

Thực đơn tuần từ 15/4/2024 đến hết 19/4/2024

13-04-2024 09:44 | 0 bình luận | 9 xem
Chúc các con ngon miệng!
THÔNG BÁO  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  CỦA TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG

THÔNG BÁO DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG

12-04-2024 08:32 | 0 bình luận | 5 xem
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG             Số: …. / TB-TrHQTTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             Hà Nội, ngày … tháng … năm...
 KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

12-04-2024 08:31 | 0 bình luận | 4 xem
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG     Số:      /KH-TrHQTTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            Hà Nội, ngày        tháng        năm 2023   KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ...
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024

12-04-2024 08:31 | 0 bình luận | 4 xem
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG     Số:      /KH-TrHQTTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            Hà Nội, ngày        tháng        năm 2023   KẾ HOẠCH Thực hiện công...
KẾ HOẠCH Triển khai thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024

KẾ HOẠCH Triển khai thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024

12-04-2024 08:30 | 0 bình luận | 5 xem
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG             Số:      /KH-TrHQTTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    Hà Nội, ngày        tháng        năm 2023   KẾ HOẠCH Triển khai thông...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2024

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2024

12-04-2024 08:30 | 0 bình luận | 4 xem
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG Số: …. /TB-TrHQTTL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2024                                                                                                            LỊCH...
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 2024

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 2024

12-04-2024 08:29 | 0 bình luận | 5 xem
  SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG NỘI TỈNH CẤP THCS   I. Thời điểm...
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình giải quyết công việc nội bộ năm 2024 Của trường THCS&THPT Quốc tế Thăng Long

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình giải quyết công việc nội bộ năm 2024 Của trường THCS&THPT Quốc tế Thăng Long

12-04-2024 08:28 | 0 bình luận | 6 xem
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG             Số:     /QĐ-TrHQTTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    Hà Nội, ngày        tháng        năm 20   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy...
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện  công tác cải cách hành chính năm 2024

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024

12-04-2024 08:27 | 0 bình luận | 5 xem
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG             Số:     /QĐ-TrHQTTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    Hà Nội, ngày        tháng        năm 20   QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện...
THÔNG BÁO Về việc công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức,  công dân về các quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2024

THÔNG BÁO Về việc công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về các quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2024

12-04-2024 08:26 | 0 bình luận | 5 xem
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG             Số:      /TB-TrHQTTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    Hà Nội, ngày        tháng        năm 20   THÔNG BÁO Về việc công...
Phân công CBNV phụ trách công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2024 của trường THCS&THPT Quốc tế Thăng Long

Phân công CBNV phụ trách công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2024 của trường THCS&THPT Quốc tế Thăng Long

12-04-2024 08:22 | 0 bình luận | 5 xem
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS&THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG             Số:     /QĐ-TrHQTTL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    Hà Nội, ngày        tháng        năm 20   QUYẾT ĐỊNH Phân công CBNV...
Tuyển dụng cán bộ y tế

Tuyển dụng cán bộ y tế

10-04-2024 15:46 | 0 bình luận | 20 xem
Hệ thống Giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BGS) là mô hình trường học cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện, chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến