Thông báo: Tạm dừng sử dụng sản phẩm từ thịt lợn trong thực đơn toàn Bill Gates Schools do dịch tả lợn Châu Phi

1551853656 | 0 bình luận | 834 xem

 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

BILL GATES

---------------------

Số:…./TB-BGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

                       Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: Tạm dừng sử dụng sản phẩm từ thịt lợn trong thực đơn toàn Bill Gates Schools do dịch tả lợn Châu Phi)

    Kính gửi: - Ban Giám hiệu các trường trong Hệ thống giáo dục Bill Gates    

                     - Quý phụ huynh, tập thể CB, GV, NV và các em học sinh

    Do diễn biến dịch tả lợn Châu Phi rất phức tạp và theo ghi nhận của Cục Thú y Việt Nam, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại tám tỉnh thành trong đó có Hà Nội. Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng giáo dục Bill gates Schools; nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho toàn thể cán bộ giáo viên và  học sinh toàn hệ thống, Bill Gates Schools xin thông báo:

- Tạm dừng sử dụng các sản phẩm từ thịt lợn từ ngày 7/3/2019 đến khi có thông báo hết dịch tả lợn Châu Phi.

- Bộ phận dinh dưỡng thay đổi thực đơn sang các sản phẩm khác phù hợp với khẩu phần dinh dưỡng của từng lứa tuổi học sinh.

Đề nghị các trường, các đơn vị, đặc biệt là bộ phận Bếp ăn – Kho triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch HĐGD (để báo cáo);

- Bếp - Kho

- Lưu VP;

Trưởng phòng HC – QT

 

( Đã ký) 

 

Ngô Xuân Liệu

 

 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến